• 28.png
 • 27.png
 • 26.png
 • 25.png
 • 24.png
 • 23.png
 • 22.png
 • 21.png
 • 20.png
 • 19.png
 • 18.png
 • 17.png
 • 16.png
 • 15.png
 • 14.png
 • 13.png
 • 12.png
 • 11.png
 • 10.png
 • 9.png

REKRUTACJA 2022

Drodzy Uczniowie, Kandydaci do szkół!

      Wkrótce rozpocznie się dla Was nowy etap edukacyjny, jakim jest nauka w szkole ponadpodstawowej. Decyzja dotycząca wyboru najlepszej szkoły nie należy do łatwych. Kluczowy staje się więc wybór odpowiedniej drogi kształcenia, który, z perspektywy czasu, rzutuje na ścieżkę kariery zawodowej. Edukacja to inwestycja w przyszłość, inwestycja w samego siebie, toteż należy wybrać taką szkołę, która zapewni przyszłym uczniom jak najlepsze możliwości rozwoju. Taką szkołą jest bez wątpienia Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku.

      Nowoczesna baza dydaktyczna, staże zagraniczne, współpraca z wieloma instytucjami i uczelniami, efektywny model nauczania jakim jest kształcenie dualne, a także liczne projekty – to tylko niewielki wycinek tej innowacyjnej oferty edukacyjnej.

      Edukacja w naszych szkołach jest więc ciekawą podróżą, która prowadzi do dorosłego życia, pozwalając na wszechstronny rozwój osobisty i  zawodowy, Umożliwia rozwijanie własnych talentów i przekształcanie ich w pasje. To ciekawe doświadczenie pozwalające poznać najpiękniejsze zakątki Europy, przełamywać bariery kulturowe i językowe.  Uświadamia  naszym uczniom, że życie może być wspaniałą przygodą, umożliwiającą realizację młodzieńczych marzeń, nawet tych, które wydają się odlegle i niemożliwe do urzeczywistnienia.

     W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Na stronie internetowej szkoły znajdziecie informacje o naborze, ofercie szkoły, kryteriach przyjęć, a także sposobie punktacji. Elektroniczne wypełnienie wniosku pozwoli na większy komfort przy oczekiwaniu na wyniki przyjęć bez wychodzenia z domu.

Nie czekaj i jak najszybciej dołącz do społeczności naszej szkoły. Będzie to najlepsza decyzja dotycząca Twojej przyszłości. Zaufało nam już ponad 6000. absolwentów oraz 420. uczniów. Bądź jednym z nich.

Wniosek o przyjęcie do Powiatowego Zespołu Szkół w chmielniku

Drodzy Absolwenci szkół podstawowych!

Gorąco  zachęcam Was do podjęcia nauki w naszej szkole, która posiada interesującą i szeroką ofertę kształcenia.

Typy szkół i kierunki kształcenia 

I .   W związku z pandemią COVID-19 zalecam składanie wniosków o przyjęcie do naszej szkoły drogą on-line.

REKRUTACJA ONLINE LO           

   REKRUTACJA ONLINE TECHNIKUM         

 REKRUTACJA ONLINE BRANŻOWA

II.   Wniosek można składać również poprzez pocztę szkoły. Druk wniosku znajduje się tutaj oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce RekrutacjaWniosek należy wypełnić i przesłać na adres szkoły  może być skan dokumentu bądź jego zdjęcie.

III. Wniosek można też złożyć osobiście w sekretariacie, zachowując wszelkie środki ostrożności (sekretariat od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00). 

PAMIĘTAJ !
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
WRAZ Z DOKUMENTAMI BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ W DWÓCH ETAPACH:

 • od 16 maja do 21 czerwca br. do godz. 15.00 – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 24 czerwca – do 15 lipca br. do godz. 15.00 – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH DO SZKÓŁ POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELNIKU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 • Składanie wniosku o przyjęcie do szkół Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku wraz z dokumentami od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00
 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  do szkół Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku 21 lipca 2022 r.
 • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 16 maja 2022 r. do 29 lipca 2022 r.
 • W przypadku kandydatów zakwalifikowanych potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 22 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00,
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00
 • W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 29 Lipca 2022 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r.
 • Nieprzedłożenie do 23 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 • od 1 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 składanie wniosku o przyjęcie do szkół Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku wraz z dokumentami. Dostarczane są oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku 11 sierpnia 2022 r.
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23 sierpnia 2022 r. 
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

                                                             Sławomir Wójcik