• 28.png
 • 27.png
 • 26.png
 • 25.png
 • 24.png
 • 23.png
 • 22.png
 • 21.png
 • 20.png
 • 19.png
 • 18.png
 • 17.png
 • 16.png
 • 15.png
 • 14.png
 • 13.png
 • 12.png
 • 11.png
 • 10.png
 • 9.png

REKRUTACJA 2023

Drodzy Uczniowie, Kandydaci do szkół!

      Wkrótce rozpocznie się dla Was nowy etap edukacyjny, jakim jest nauka w szkole ponadpodstawowej. Decyzja dotycząca wyboru najlepszej szkoły nie należy do łatwych. Kluczowy staje się więc wybór odpowiedniej drogi kształcenia, który, z perspektywy czasu, rzutuje na ścieżkę kariery zawodowej. Edukacja to inwestycja w przyszłość, inwestycja w samego siebie, toteż należy wybrać taką szkołę, która zapewni przyszłym uczniom jak najlepsze możliwości rozwoju. Taką szkołą jest bez wątpienia Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku.

      Nowoczesna baza dydaktyczna, staże zagraniczne, współpraca z wieloma instytucjami i uczelniami, efektywny model nauczania jakim jest kształcenie dualne, a także liczne projekty – to tylko niewielki wycinek tej innowacyjnej oferty edukacyjnej.

      Edukacja w naszych szkołach jest więc ciekawą podróżą, która prowadzi do dorosłego życia, pozwalając na wszechstronny rozwój osobisty i  zawodowy, Umożliwia rozwijanie własnych talentów i przekształcanie ich w pasje. To ciekawe doświadczenie pozwalające poznać najpiękniejsze zakątki Europy, przełamywać bariery kulturowe i językowe.  Uświadamia  naszym uczniom, że życie może być wspaniałą przygodą, umożliwiającą realizację młodzieńczych marzeń, nawet tych, które wydają się odlegle i niemożliwe do urzeczywistnienia.

Nie czekaj i jak najszybciej dołącz do społeczności naszej szkoły. Będzie to najlepsza decyzja dotycząca Twojej przyszłości. Zaufało nam już ponad 6000. absolwentów oraz 420. uczniów. Bądź jednym z nich.

Wniosek o przyjęcie do Powiatowego Zespołu Szkół w chmielniku

Drodzy Absolwenci szkół podstawowych!

Gorąco  zachęcam Was do podjęcia nauki w naszej szkole, która posiada interesującą i szeroką ofertę kształcenia.

Typy szkół i kierunki kształcenia 

 

REKRUTACJA ONLINE LO           

   REKRUTACJA ONLINE TECHNIKUM         

 REKRUTACJA ONLINE BRANŻOWA

II.   Wniosek można składać również poprzez pocztę szkoły. Druk wniosku znajduje się tutaj oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce RekrutacjaWniosek należy wypełnić i przesłać na adres szkoły rekrutacja@zs3chmielnik.pl może być skan dokumentu bądź jego zdjęcie.

III. Wniosek można też złożyć osobiście w sekretariacie, zachowując wszelkie środki ostrożności (sekretariat od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00). 

PAMIĘTAJ !
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
WRAZ Z DOKUMENTAMI BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ W DWÓCH ETAPACH:

 • od 15 maja do 21 czerwca br. do godz. 15.00 – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 23 czerwca – do 12 lipca br. do godz. 15.00 – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH DO SZKÓŁ POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELNIKU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 • Składanie wniosku o przyjęcie do szkół Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku wraz z dokumentami od 15 maja 2023 r. do 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00
 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  do szkół Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku 20 lipca 2022 r. godz.12
 • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 maja 2023 r.
 • W przypadku kandydatów zakwalifikowanych potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 21 lipca 2023 r. do 27 lipca 2023 r. do godz. 15.00,
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  28 lipca 2023 r. do godz. 14.00
 • W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • Nieprzedłożenie do 23 września 2023 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCAod 28 lipca 2023 r. składanie wniosku o przyjęcie do szkół Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku wraz z dokumentami. Dostarczane są oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 28 lipca 2023 r. składanie wniosku o przyjęcie do szkół Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku wraz z dokumentami. Dostarczane są oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

                                                             Sławomir Wójcik