Szanowni Państwo!

 25 maja 2018r. do obowiązujących już przepisów prawa, dołączył nowy europejski akt prawny, powszechnie znany jako RODO.

           Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

           Jego postanowienia nakładają na wszystkie podmioty, które gromadzą i pracują z danymi osobowymi, pewne obowiązki. Jednym z nich jest tak zwany

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

           Mówi o nim między innymi Artykuł 13 RODO, zobowiązując podmioty do przekazania pewnych informacji osobom, których dane osobowe przetwarzają.

           Starając się jak najlepiej wypełnić powyższy obowiązek oraz jednocześnie wyjaśnić Państwu, kto jest "opiekunem" czyli Administratorem danych osobowych oraz dlaczego Państwa
o takie dane osobowe prosimy podczas załatwiania spraw, informujemy:

 - Administratorem przetwarzanych przez nas danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku z siedzibą przy ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik, kontakt email: szkola.zs3@zs3chmielnik.pl

 - Administrator, jako podmiot publiczny, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, na adres email: odo.komplex@gmail.com

 - Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ściśle związanym z charakterem naszej działalności jako placówki oświatowej. W zależności od charakteru załatwianej sprawy przetwarzanie danych osobowych odbywa się głównie na podstawie dwóch zapisów RODO:

- Art 6, ust. 1, lit. a - zgody osoby na przetwarzanie danych - np. gdy chcą Państwo uczęszczać do naszej Szkoły, biorąc udział w zajęciach jako uczniowie lub wywiadówkach jako opiekunowie, ujawniają Państwo swoje dane niejako automatycznie podczas przebiegu tych spotkań. Muszą mieć Państwo świadomość tego faktu i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych.

 - Art 6, ust. 1, lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - czyli np. wydania świadectw szkolnych, legitymacji ucznia, dokonania wpisu do księgi uczniów itp. obowiązki wynikające z przepisów prawa. Abyśmy mogli dokonać tych czynności, przepisy te każą nam przetwarzać niektóre dane osobowe.

 - Większość czynności z Państwa danymi osobowymi, jest wykonywana w związku z pobieraniem nauki. Wiąże się z tym szereg czynności przetwarzania danych, jak np. organizacja praktyk zawodowych. Należy jednak pamiętać o tych przyjemniejszych czynnościach jakimi jest choćby organizacja wycieczek – takie przetwarzanie nie ma bezpośredniej podstawy prawnej (obowiązku) i dlatego wymaga Państwa zgody. Szczegółowe podstawy prawne zbierania Państwa danych znajdują się w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1457).

 - Czas przechowywania Państwa danych osobowych jest zależny od charakteru sprawy i przepisów prawa, które o tym mówią. Zazwyczaj czas ten jest równy czasowi trwania sprawy, na przykład do czasu, gdy będą Państwo pobierali naukę oraz dodatkowy okres określony w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 - Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia - w ramach dopuszczonych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.

 - Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 - W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 - Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 - Państwa dane osobowe przetwarzane w Szkole mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa (np. organy kontroli lub sądy).

 - W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 - Podanie danych osobowych podczas załatwiania spraw w Szkole może zatem być dobrowolne lub wynikać z obowiązku prawnego. Najczęściej podawanymi przez Państwa dobrowolnymi danymi osobowymi są numer telefonu, adres e-mail lub adres do korespondencji. Służą na do łatwiejszego powiadomienia Państwa o pilnych i ważnych sprawach. Danych nieobowiązkowych, nie muszą Państwo podawać, należy jednak pamiętać, że nie będziemy mieli wówczas możliwości na szybkie dokonanie powiadomienia lub skontaktowania się w razie nagłych wypadków.