Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2021/2022 opracowane na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

 

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być dowożeni do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Uczeń wchodzący do przestrzeni wspólnej szkoły musi zachować dystans od innych osób
  min. 1.5 m.
 4. Każdy uczeń podaje wychowawcy/do sekretariatu szkoły dane kontaktowe do opiekunów (telefon, e-mail, adres zamieszkania).
 5. Jeżeli uczeń pozostający w szkole zaobserwuje u siebie objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zgłasza informację wychowawcy, a ten podejmuje działania zgodne z wytycznymi.
 6. Uczeń często myje ręce (obowiązkowo po przyjściu do szkoły), stosuje się do zasad ochrony podczas kichania i kaszlu, unika dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
  na stoliku szkolnym ucznia, w torbie szkolnej lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą ani korzystać wspólnie z jednego podręcznika.
 8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Dyżurny uczeń po zakończeniu każdej lekcji otwiera okna sali lekcyjnej w celu jej przewietrzenia.
 10. Uczeń zobowiązany jest ograniczyć kontakty z pracownikami administracji oraz obsługi sprzątającej. W miarę możliwości ogranicza również kontakty z nauczycielami.
 11. Uczeń musi zdezynfekować ręce przed skorzystaniem z automatu (ul. Furmańska).
 12. Uczeń podczas przerwy międzylekcyjnej zobowiązany jest do używania maseczki ochronnej
  w częściach wspólnych budynku (korytarze, szatnie, toalety, sklepik szkolny).
 13. Podczas dokonywania zakupów w sklepiku szkolnym obowiązują zasady reżimu sanitarnego.


 WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI :

 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej stosowania.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie nauczyciele bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. W przypadku wystąpienia u nauczyciela będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on niezwłocznie zawiadomić dyrekcję szkoły i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 4. Przy wejściu do budynku szkoły nauczyciel jest zobowiązany do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego.
 5. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły, wychowawcę ucznia, rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 6. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Nauczyciel - opiekun pracowni ma obowiązek wskazać przedmioty i sprzęt znajdujący się w sali, którego nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Dostęp do tego sprzętu powinien być ograniczony lub, jeśli istnieje taka możliwość, powinien on zostać usunięty z sali lekcyjnej.
 8. Nauczyciel ma w obowiązku wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Podczas realizacji zajęć lekcyjnych, należy ograniczyć ćwiczenia wymagające bezpośredniego kontaktu uczniów.
 10. Podczas realizacji zajęć lekcyjnych, należy ograniczyć kontakt z uczniem i zachować dystans minimum 1,5 metra.
 11. Uczeń podczas przerwy międzylekcyjnej zobowiązany jest do używania maseczki ochronnej
  w częściach wspólnych budynku (korytarze, szatnie, toalety, sklepik szkolny).
 12. Prace pisemne uczniowie powinni złożyć do wskazanych i zabezpieczonych przez nauczyciela pojemników/ pudeł/ toreb/ skrzynek lub na wydzielone półki na okres 2 dni.

WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest zobowiązany do ich
 2. Przed wejściem na salę gimnastyczną nauczyciel jest zobowiązany do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego oraz nadzorowania obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkich uczestników zajęć.
 3. Należy wietrzyć salę gimnastyczną każdorazowo po zajęciach wychowania fizycznego,
  a w razie potrzeby również w czasie zajęć.
 4. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy ograniczyć ćwiczenia i gry wymagające bezpośredniego kontaktu uczniów.
 5. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, należy ograniczyć kontakt z uczniem i zachować dystans minimum 1,5 metra.
 6. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zaleca się organizację zajęć wychowania fizycznego i sportowych na świeżym powietrzu.
 7. Nauczyciel powinien zapewnić mniejszą liczbę uczniów jednocześnie przebierających się w szatni.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, przybory do ćwiczeń oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

Wytyczne dla uczniów na zajęciach wychowania fizycznego:

 1. Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest zobowiązany do ich
 2. Przed wejściem na salę gimnastyczną uczeń jest zobowiązany do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego.
 3. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy ograniczyć kontakt z innymi uczniami i zachować dystans minimum 1,5 metra.
 4. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych zaleca się korzystanie przez uczniów z hali sportowej oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły oraz siłowni w parku miejskim w Chmielniku.
 5. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania własnego stroju sportowego i obuwia sportowego.
 6. Uczniowie korzystający z szatni przy hali sportowej powinni ograniczyć kontakt
  z innymi uczniami i zachować dystans minimum 1,5 metra.

 

 

WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH GASTRONOMICZNYCH OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH.

 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest zobowiązany
  do ich stosowania.
 2. Przed wejściem do pracowni nauczyciel jest zobowiązany do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego oraz nadzorowania obowiązku dezynfekowania rąk wszystkich uczestników zajęć.
 3. Należy wietrzyć pracownię w czasie zajęć co godzinę, co najmniej przez 5-10 min.
 4. Podczas realizacji zajęć praktycznych, należy ograniczyć, bezpośredni kontakt z uczniem i zachować dystans minimum 1,5 metra.
 5. Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 6. Po każdych zajęciach używany sprzęt gastronomiczny, blaty kuchenne, stoły oraz podłoga powinny zostać umyte i zdezynfekowane.

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ,,TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH”.

 1. Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest zobowiązany do ich stosowania.
 2. Przed wejściem do pracowni gastronomiczną uczeń jest zobowiązany do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego.
 3. Uczeń posiada własny strój ochronny: fartuch, czapkę, zapaskę, oraz rękawiczki jednorazowego użytku.
 4. Podczas realizacji zajęć praktycznych należy pracować przy przydzielonym przez nauczyciela stanowisku, aby ograniczyć kontakt z innymi uczniami i zachować dystans minimum 1,5 metra.
 5. Na zajęciach praktycznych uczeń zobowiązany jest regularnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie
  z zasadami prawidłowego mycia rąk, a także do bezwzględnego używania rękawiczek jednorazowego użytku do sporządzania potraw.
 6. Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans,
  a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Podczas zajęć praktycznych szczególną uwagę należy zwrócić, na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań zakupionych produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 9. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 10. Podczas degustacji rekomenduje się zalecane odległości między uczniami.
 11. Po zakończonych zajęciach uczniowie wychodzą do szatni w odstępach czasowych wyznaczonych przez nauczyciela, by zachować społeczny dystans.

 

Procedury obowiązujące w pracowni fryzjerskiej.

 

 1. Przed wejściem do pracowni obowiązkowa dezynfekcja rąk.
 2. Należy zachować dystans społeczny - min 1,5 metra.
 3. Należy wietrzyć pracownie co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej oraz dezynfekcja stanowisk pracy.
 4. Należy unikać dotykania oczu, nosa, ust.
 5. Należy dezynfekować wszystkie narzędzia (grzebienie, szczoteki do modelowania, wałki siatkowe, itd.) fryzjerskie po każdym użyciu.
 6. W przypadku występowania takich objawów jak: katar, kaszel, kichanie, temperatura niezwłocznie powiadomić nauczyciela.
 7. Należy regularnie sprzątać i dezynfekować powierzchnie na stanowisku szkoleniowym(konsola, fotel itp.).
 8. Zaleca się, aby nie nosić biżuterii poniżej łokcia(zegarków, bransoletek, pierścionków) w czasie zajęć praktycznych na rękach, gdyż mogą one powodować nieprawidłowe mycie oraz dezynfekcję.

 

 Wytyczne dla pracowników obsługi i administracji:

 1. Każdy pracownik obsługi i administracji ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest zobowiązany do ich stosowania.

 

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki
  i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 

 1. Każdy pracownik obsługi i administracji jest zobowiązany przestrzegać ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

 1. Pracownik administracji wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

 

 1. Regularnie dezynfekuje swoje stanowisko pracy (biurko, klawiaturę, telefon).

 

 1. Pracownik obsługi w miarę potrzeb pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym.

 

 1. Wykonując prace porządkowe, wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

 

 1. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, ławki, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

 

 1. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety czy ciągi komunikacyjne regularnie
  i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.

 

 1. Wietrzy części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę lub częściej (w czasie zajęć lekcyjnych).

 

 

                                                                                                    Sławomir  Wójcik