Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku - zasady rekrutacji

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:

 

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie od  15 maja do 31 maja 2023r. do godz.15.
 3. Dyrektor szkoły przedłuża termin składania dokumentów o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 4. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w drodze zarządzenia powołuje komisję rekrutacyjną.
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

- Wniosek o przyjęcie do szkoły (specjalny druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły),

- Dwie aktualne fotografie (opisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),

- Karta zdrowia,

- Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu  lub kopie tego świadectwa lub zaświadczenia, poświadczone przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat.

W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH DO SZKÓŁ POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELNIKU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 • Składanie wniosku o przyjęcie do szkół Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku wraz z dokumentami od 15 maja 2023 r. do 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00
 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  do szkół Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku 20 lipca 2023 r. godz.12
 • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 maja 2023 r.
 • W przypadku kandydatów zakwalifikowanych potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 21 lipca 2023 r. do 27 lipca 2023 r. do godz. 15.00,
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  28 lipca 2023 r. do godz. 14.00
 • W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 • od 28 lipca 2023 r. składanie wniosku o przyjęcie do szkół Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku wraz z dokumentami. Dostarczane są oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

 

Preferencje przy przyjmowaniu do szkoły.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów. 

 

 Kwalifikowanie kandydatów.

 

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej danego typu szkoły ponadpodstawowej decyduje suma punktów uzyskanych jako wynik:

- Liczby punktów z zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

- Liczby punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych.

- Liczby punktów za osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie.

Do Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się: absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie. 

kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

 1. Ustala się następujące zajęcia edukacyjne, z których oceny uzyskane na świadectwie będą przeliczane na punkty –maksymalnie 72 punkty: język polski i  matematyka plus dwa zajęcia edukacyjne spośród następujących : biologia, chemia, fizyka, geografia, język angielski lub historia.
 2. Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach
  z : języka polskiego i matematyki wynik procentowy mnoży się przez 0.35
 3. Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach
  z : języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0.3.

 

 1. Przyjmuje się następujący sposób punktacji z przeliczenia ocen umieszczonych na świadectwie:
 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punkty.
 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
 • szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
 • szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
 • szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
 • planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
 • planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
 • planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
 • szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
 • szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
 • szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi18 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.
 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 30 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

4)  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

 1. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumiany jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. –3 punkty. 

 

 

 

MINIMALNĄ LICZBĄ PUNKTÓW WARUNKUJĄCĄ PRZYJĘCIE KANDYDATA DO:

 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA - 30 PUNKTÓW,

BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA - 50 PUNKTÓW,

TECHNIKUM - 50 PUNKTÓW,

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 60 PUNKTÓW

LICZONYCH JAKO SUMA:

 • Punktów uzyskanych za egzamin ósmoklasisty,
 • Punktów z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie,
 • Punktów za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie.